water spraying nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

water spraying nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm water spraying giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của water spraying.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • water spraying

    * kỹ thuật

    sự phun nước