water spaniel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

water spaniel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm water spaniel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của water spaniel.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • water spaniel

    any dog of two large curly-coated breeds used for hunting waterfowl

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).