water softener nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

water softener nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm water softener giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của water softener.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • water softener

  * kinh tế

  hệ thống làm mềm nước

  * kỹ thuật

  chất làm mềm nước

  xây dựng:

  thiết bị làm mềm nước

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • water softener

  a substance (such as sodium chloride) that lessens the hardness of water by replacing calcium and magnesium ions with sodium ions and so gives the water more efficient sudsing power