water sepeostat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

water sepeostat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm water sepeostat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của water sepeostat.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • water sepeostat

    * kỹ thuật

    bẫy nước

    bình tách nước