water seepage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

water seepage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm water seepage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của water seepage.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • water seepage

    * kỹ thuật

    sự thấm nước