water seasoning nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

water seasoning nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm water seasoning giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của water seasoning.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • water seasoning

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự bảo dưỡng trong nước