water sampler nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

water sampler nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm water sampler giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của water sampler.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • water sampler

    * kỹ thuật

    vật lý:

    dụng cụ lấy mẫu nước