water retention nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

water retention nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm water retention giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của water retention.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • water retention

    * kỹ thuật

    sự giữ nước