water resisting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

water resisting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm water resisting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của water resisting.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • water resisting

    * kỹ thuật

    chịu nước