water propeller nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

water propeller nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm water propeller giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của water propeller.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • water propeller

    * kỹ thuật

    chân vịt tàu thủy

    thiết bị đẩy tàu