water ponding nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

water ponding nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm water ponding giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của water ponding.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • water ponding

    * kỹ thuật

    nước đọng