water outcrop nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

water outcrop nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm water outcrop giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của water outcrop.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • water outcrop

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    vết nước lộ

    vết nước mạch