water milfoil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

water milfoil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm water milfoil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của water milfoil.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • water milfoil

    an aquatic plant of the genus Myriophyllum having feathery underwater leaves and small inconspicuous flowers

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).