water make-up nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

water make-up nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm water make-up giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của water make-up.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • water make-up

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    nước bổ sung