water lobelia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

water lobelia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm water lobelia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của water lobelia.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • water lobelia

    erect perennial aquatic herb of Europe and North America having submerged spongy leaves and pendulous racemes of blue flowers above the water

    Synonyms: Lobelia dortmanna

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).