water knockout nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

water knockout nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm water knockout giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của water knockout.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • water knockout

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    bộ tách nước