water knock-out nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

water knock-out nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm water knock-out giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của water knock-out.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • water knock-out

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    sự tách nước bằng trọng lực (khai thác ga)