water jetting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

water jetting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm water jetting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của water jetting.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • water jetting

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự đào bằng tia nước