water injector nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

water injector nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm water injector giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của water injector.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • water injector

    * kỹ thuật

    vòi phun nước

    vòi xịt nước