water hardness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

water hardness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm water hardness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của water hardness.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • water hardness

    * kỹ thuật

    độ cứng của nước