water gas tar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

water gas tar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm water gas tar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của water gas tar.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • water gas tar

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    hắc ín khí than ướt