water galleries nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

water galleries nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm water galleries giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của water galleries.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • water galleries

    * kỹ thuật

    ô tô:

    rãnh dọc chứa nước (thành kép)