water feature nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

water feature nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm water feature giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của water feature.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • water feature

    * kỹ thuật

    đặc điểm thủy văn