water electrode nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

water electrode nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm water electrode giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của water electrode.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • water electrode

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    điện cực nước