water economy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

water economy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm water economy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của water economy.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • water economy

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    kinh tế thủy lợi