water drainage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

water drainage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm water drainage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của water drainage.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • water drainage

    * kỹ thuật

    sự thoát nước

    sự xả nước