water divider nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

water divider nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm water divider giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của water divider.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • water divider

    * kỹ thuật

    cống chia nước