water diversion nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

water diversion nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm water diversion giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của water diversion.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • water diversion

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    sự dẫn dòng