water deoiling nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

water deoiling nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm water deoiling giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của water deoiling.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • water deoiling

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự khử dầu của nước