water density nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

water density nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm water density giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của water density.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • water density

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    dung trọng nước