water cussion nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

water cussion nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm water cussion giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của water cussion.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • water cussion

    * kỹ thuật

    bể tiêu năng