water cushion nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

water cushion nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm water cushion giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của water cushion.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • water cushion

    * kỹ thuật

    đệm nước