water content nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

water content nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm water content giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của water content.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • water content

    * kỹ thuật

    hàm lượng nước

    lượng ngậm nước