water container nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

water container nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm water container giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của water container.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • water container

    * kỹ thuật

    thùng chứa nước