water chiller nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

water chiller nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm water chiller giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của water chiller.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • water chiller

    * kỹ thuật

    hệ (thống) máy sản suất nước lạnh

    máy làm lạnh nước