water catching nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

water catching nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm water catching giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của water catching.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • water catching

    * kỹ thuật

    sự gom nước

    sự tập trung nước