water carriage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

water carriage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm water carriage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của water carriage.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • water carriage

    * kinh tế

    vận tải đường thủy