water body nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

water body nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm water body giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của water body.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • water body

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    khối nước