water blister nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

water blister nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm water blister giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của water blister.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • water blister

    blister containing a nonpurulent clear watery content

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).