water blancher nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

water blancher nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm water blancher giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của water blancher.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • water blancher

    * kinh tế

    máy chần bằng nước