water authority nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

water authority nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm water authority giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của water authority.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • water authority

    * kỹ thuật

    hãng cung cấp nước