water atomizer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

water atomizer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm water atomizer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của water atomizer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • water atomizer

    * kỹ thuật

    máy phun nước