water analysis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

water analysis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm water analysis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của water analysis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • water analysis

    * kỹ thuật

    sự phân tích nước

    hóa học & vật liệu:

    phân tích nước