water abrasion nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

water abrasion nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm water abrasion giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của water abrasion.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • water abrasion

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    sự bào mòn do nước