watch tower nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

watch tower nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm watch tower giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của watch tower.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • watch tower

  * kỹ thuật

  chòi quan sát

  tháp canh

  cơ khí & công trình:

  tháp quan trắc