watcher nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

watcher nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm watcher giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của watcher.

Từ điển Anh Việt

 • watcher

  /'wɔtʃə/

  * danh từ

  người thức canh, người canh đêm

  người rình

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người quan sát theo dõi (tình hình)

  Vietnam watcher: người quan sát theo dõi tình hình Việt nam

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • watcher

  * kỹ thuật

  người giám sát

  nhân viên canh gác

  toán & tin:

  phân tích viên

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • watcher

  a person who keeps a devotional vigil by a sick bed or by a dead body

  Similar:

  spectator: a close observer; someone who looks at something (such as an exhibition of some kind)

  the spectators applauded the performance

  television viewers

  sky watchers discovered a new star

  Synonyms: witness, viewer, looker

  watchman: a guard who keeps watch

  Synonyms: security guard