watch night nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

watch night nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm watch night giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của watch night.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • watch night

    a devotional service (especially on New Year's Eve)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).