watch file nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

watch file nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm watch file giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của watch file.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • watch file

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    watch file