watch-glass nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

watch-glass nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm watch-glass giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của watch-glass.

Từ điển Anh Việt

  • watch-glass

    /'wɔtʃglɑ:s/

    * danh từ

    kính đồng hồ