watch-box nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

watch-box nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm watch-box giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của watch-box.

Từ điển Anh Việt

  • watch-box

    * danh từ

    chòi canh